İŞÇİNİN GERÇEK ÜCRETİNİN TESPİTİ

 

ÜCRET TESPİTİ

  • Uygulamada daha az vergi veya harç ödemek amacıyla ödenen gerçek ücret bordroya yansıtılmamakta, düşük gösterilmektedir. İşçinin ücret bordrolarını ihtirazi kayıt koymaksızın imzalaması ödenen gerçek ücretin bu miktarda olduğunu göstermez. Bu durumda işçinin yaptığı işin niteliği, hizmet süresi, iş tecrübesi ile işyerinin özellikleri, aynı veya benzer işlerde çalışan işçilere ödenen ücretler göz önüne alınarak, alabileceği ücretle ilgili meslek odası veya kuruluşundan yahut işçi veya işveren sendikalarından sorularak ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek işçinin gerçek ücretinin belirlenmesi gerekir.

Yargıtay kararları;

  • " Davacı işçi son ücretinin günlük 80,00 TL olduğunu ileri sürmüş, davalı işveren bordrodaki ücreti savunmuştur. Tarafların tanıkları davacının ücretinin günlük net 65,00 TL olduğunu beyan etmişler, mahkemece davalının sunduğu kayıttaki ücret üzerinden (brüt 2.239,77 TL) hesaplanan tazminat ve alacaklar hüküm altına alınmış ise de, varılan sonuç dosya kapsamı ile uyuşmamaktadır.Mahkemece ücretin her iki tarafın tanıklarının ifadelerinde belirtildiği gibi günlük net 65,00 TL olarak kabulüyle sonuca gidilmesi gerekirken eksik belirlenen ücrete göre karar verilmesi hatalıdır."
  • Işçinin ücret tepiti konusunda, dava dosyasında dinlenen tanıkların beyanlarının objektif ve somut olup olmadığına dikkat ediliyor. Mesela tanıklar aynı iş yerinde çalışan değilse, tanık işverene dava açmış ve işverenle menfaat çatışması içindeyse mahkemeler sadece bu tanıkların beyanlarını esas alarak ücret tespitine gitmiyor. Burada yapılması gereken davacının kıdemine uygun emsal ücet araştırması ve daha doğru tanıkların dinletilmesidir. AKSİ HALDE ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN GÖSTERİLEN BORDLARI İHTİAZİ KAYITSIZ İMZALANMASI, YAZILI BELGEYE DAHA FAZLA DEĞER VERİLMESİNİ GEREKTİRECEKTİR.
  •   "Mahkemece, davacının aylık net 1.500,00 TL ücretle çalıştığı kabul edilmiş ise de bu kabul dosyadaki delil duruma uygun değildir. Davacı tanıkları ortalama 1.500,00 TL aldıklarını söyleseler de, tanıkların davalıya karşı benzer talepli davaları bulunmakta olup bu anlamda davacı ile aralarında menfaat birliği vardır. Yapılan emsal ücret araştırması ile davalı tanık beyanları dikkate alındığında bilirkiş kök raporunda prova ve oyunlara göre belirlenen ücret miktarının dosya kapsamına uygun düştüğü gözetilmeyerek hatalı değerlerdirme ile ücretin yazılı şekilde kabülü isabetsizdir."